Chính sách bảo mật (GDPR)

Chúng tôi biết việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn quan trọng như thế nào đối với bạn và do đó chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của bạn. Bằng cách truy cập trang web www.make.id của chúng tôi, bạn chấp nhận chính sách bảo mật của chúng tôi.

 

Tổng Quát

Dữ liệu cá nhân của bạn (ví dụ như lời chào, tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail, số điện thoại, chi tiết ngân hàng, số thẻ tín dụng) sẽ chỉ được chúng tôi xử lý theo các quy định của luật bảo vệ dữ liệu của Đức. Các quy định sau đây thông báo cho bạn về bản chất, phạm vi và mục đích của việc thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân. Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng cho các trang web của chúng tôi. Nếu bạn được chuyển tiếp đến các trang khác thông qua các liên kết trên các trang của chúng tôi, vui lòng thông báo cho bạn ở đó về việc xử lý dữ liệu của bạn tương ứng.

 

I.       Tên và địa chỉ của người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm theo nghĩa của quy định bảo vệ dữ liệu cơ bản và các luật bảo vệ dữ liệu quốc gia khác của các quốc gia thành viên cũng như các quy định bảo vệ dữ liệu khác là:

 

Card Design Studio của Firma N. Shahsiah

Poelchaukamp 12

22301 Hamburg

Nước Đức

Điện thoại: 040 22611462

E-Mail: info@make.id

Trang web: www.make.id

 

II.     Tên và địa chỉ của nhân viên bảo vệ dữ liệu

Chịu trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cũng là công ty N. Shahsiah.

 

III.     Thông tin chung về xử lý dữ liệu

1.     Phạm vi xử lý dữ liệu cá nhân

Về nguyên tắc, chúng tôi chỉ thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của người dùng trong phạm vi cần thiết cho việc cung cấp một trang web chức năng cũng như nội dung và dịch vụ của chúng tôi. Việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của người dùng chỉ diễn ra thường xuyên khi có sự đồng ý của người dùng. Một ngoại lệ áp dụng cho các trường hợp không thể có được sự đồng ý trước vì lý do thực tế và việc xử lý dữ liệu được pháp luật cho phép.

 

2.     Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân

Trong chừng mực chúng tôi có được sự đồng ý của chủ thể dữ liệu để xử lý dữ liệu cá nhân, Điều. 6 đoạn. 1 lit. Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu (GDPR) làm cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu cá nhân.

Trong việc xử lý dữ liệu cá nhân cần thiết để thực hiện hợp đồng mà chủ thể dữ liệu là một bên, Điều. 6 đoạn. 1 lit. b GDPR làm cơ sở pháp lý. Điều này cũng áp dụng cho các hoạt động xử lý cần thiết để thực hiện các hành động trước hợp đồng.

Trong chừng mực việc xử lý dữ liệu cá nhân là bắt buộc để thực hiện nghĩa vụ pháp lý đối với công ty của chúng tôi, Art. 6 đoạn. 1 lit. c GDPR làm cơ sở pháp lý.

Trong trường hợp lợi ích quan trọng của chủ thể dữ liệu hoặc một thể nhân khác yêu cầu xử lý dữ liệu cá nhân, Điều. 6 đoạn. 1 lit. d GDPR làm cơ sở pháp lý.

Nếu việc xử lý là cần thiết để bảo vệ lợi ích hợp pháp của công ty chúng tôi hoặc bên thứ ba và nếu lợi ích, quyền cơ bản và tự do của chủ thể dữ liệu không chiếm ưu thế so với lợi ích đầu tiên, Điều. 6 đoạn. 1 lit. f GDPR làm cơ sở pháp lý để xử lý.

 

3.     Xóa dữ liệu và thời lượng lưu trữ

Dữ liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu sẽ bị xóa hoặc bị chặn ngay sau khi xóa mục đích lưu trữ. Ngoài ra, việc lưu trữ như vậy có thể diễn ra nếu được nhà lập pháp châu Âu hoặc quốc gia quy định trong các quy định, luật của EU hoặc các quy định khác mà người kiểm soát phải tuân theo. Việc chặn hoặc xóa dữ liệu cũng diễn ra khi hết thời hạn lưu trữ theo quy định của các tiêu chuẩn đã đề cập, trừ khi có nhu cầu lưu trữ thêm dữ liệu để ký kết hợp đồng hoặc thực hiện hợp đồng.

 

IV.   Cung cấp trang web và tạo logfiles

 

1.     Mô tả và phạm vi xử lý dữ liệu

Mỗi khi trang web của chúng tôi được truy cập, hệ thống của chúng tôi sẽ tự động thu thập dữ liệu và thông tin từ hệ thống máy tính của máy tính gọi điện.

Các dữ liệu sau được thu thập tại đây:

 

 • Thông tin về loại và phiên bản trình duyệt được sử dụng
 • Hệ điều hành của người dùng
 • Nhà cung cấp dịch vụ Internet của người dùng
 • Địa chỉ IP của người dùng
 • Ngày và giờ truy cập
 • Các trang web mà từ đó hệ thống của người dùng đến trang web của chúng tôi
 • Trang web được truy cập bởi hệ thống của người dùng thông qua trang web của chúng tôi

 

Dữ liệu cũng được lưu trữ trong các tệp nhật ký của hệ thống của chúng tôi. Việc lưu trữ dữ liệu này cùng với dữ liệu cá nhân khác của người dùng sẽ không diễn ra.

 

2.     Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu

Cơ sở pháp lý cho việc lưu trữ tạm thời dữ liệu và tệp nhật ký là Điều. 6 đoạn. 1 lit. f GDPR.

 

3.     Mục đích của việc xử lý dữ liệu

Việc lưu trữ tạm thời địa chỉ IP của hệ thống là cần thiết để cho phép cung cấp trang web đến máy tính của người dùng. Để làm điều này, địa chỉ IP của người dùng phải được giữ trong suốt thời gian của phiên.

 

 

Lưu trữ trong các tệp nhật ký được thực hiện để đảm bảo chức năng của trang web. Ngoài ra, dữ liệu được sử dụng để tối ưu hóa trang web và đảm bảo an ninh cho hệ thống công nghệ thông tin của chúng tôi. Việc đánh giá dữ liệu cho mục đích tiếp thị không diễn ra trong bối cảnh này.

 

Vì những mục đích này, lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc xử lý dữ liệu theo Điều khoản. 6 đoạn. 1 lit. f GDPR.

 

4.     Thời lượng lưu trữ

Dữ liệu sẽ bị xóa ngay khi không còn cần thiết cho mục đích thu thập. Trong truong hop thu thập dữ liệu để cung cấp cho trang web, đây là trường hợp hoàn thành phiên tương ứng.

 

Trong trường hợp lưu trữ dữ liệu trong tệp nhật ký, trường hợp này xảy ra sau không quá bảy ngày. Có thể có thêm một bộ nhớ. Trong trường hợp này, địa chỉ IP của người dùng bị xóa hoặc bị tách ra, do đó việc gán máy khách gọi không còn khả thi nữa.

 

5.     Khả năng đối lập và loại bỏ

Việc thu thập dữ liệu để cung cấp cho trang web và lưu trữ dữ liệu trong các tệp nhật ký là rất cần thiết cho hoạt động của trang web. Do đó, không có mâu thuẫn từ phía người dùng.

 

V.     Sử dụng cookies

 

 1. a) Mô tả và phạm vi xử lý dữ liệu

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Cookie là các tệp văn bản được lưu trữ trong trình duyệt Internet hoặc trình duyệt Internet trên hệ thống máy tính của người dùng. Khi người dùng truy cập một trang web, một cookie có thể được lưu trữ trên hệ điều hành của người dùng. Cookie này chứa một chuỗi đặc trưng cho phép nhận dạng duy nhất trình duyệt khi trang web được mở lại.

 

Chúng tôi sử dụng cookie để làm cho trang web của chúng tôi thân thiện hơn với người dùng. Một số yếu tố của trang web của chúng tôi yêu cầu trình duyệt đang gọi được xác định ngay cả sau khi ngắt trang.

Dữ liệu sau được lưu trữ và truyền trong các cookie:

 

(1)   cài đặt ngôn ngữ

(2)   Các mặt hàng trong giỏ hàng

(3)   đăng nhập thông tin

Ngoài ra, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web của chúng tôi cho phép phân tích hành vi duyệt của người dùng.

Theo cách này, các dữ liệu sau có thể được truyền đi:

(1)   Đã nhập cụm từ tìm kiếm

(2)   tần suất lượt xem trang

(3)   Sử dụng các tính năng của trang web

 

Dữ liệu của người dùng được thu thập theo cách này được đặt biệt hiệu bởi các biện pháp phòng ngừa kỹ thuật. Do đó, việc gán dữ liệu cho người dùng đang gọi là không thể thực hiện được nữa. Dữ liệu sẽ không được lưu trữ cùng với dữ liệu cá nhân khác của người dùng.

Khi truy cập trang web của chúng tôi, người dùng được thông báo bằng biểu ngữ thông tin về việc sử dụng cookie cho mục đích phân tích và được tham chiếu đến chính sách bảo mật này. Trong ngữ cảnh này, cũng có dấu hiệu về cách có thể ngăn chặn việc lưu trữ cookie trong cài đặt trình duyệt.

 

 1. b) Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu cá nhân bằng cookie là Điều 6 (1) lit. f GDPR.

 

 1. c) Mục đích xử lý dữ liệu

Mục đích của việc sử dụng cookie cần thiết về mặt kỹ thuật là để tạo điều kiện sử dụng các trang web cho người dùng. Một số tính năng của trang web của chúng tôi không thể được cung cấp nếu không sử dụng cookie. Đối với những điều này, điều cần thiết là trình duyệt được nhận dạng ngay cả sau khi ngắt trang.

Chúng tôi yêu cầu cookie cho các ứng dụng sau:

(1)   giỏ mua hàng

(2)   thông qua cài đặt ngôn ngữ

(3)   Nhớ từ khóa

Dữ liệu người dùng được thu thập thông qua các cookie cần thiết về mặt kỹ thuật sẽ không được sử dụng để tạo hồ sơ người dùng.

Việc sử dụng cookie phân tích nhằm mục đích cải thiện chất lượng trang web của chúng tôi và nội dung của trang web. Thông qua cookie phân tích, chúng tôi tìm hiểu cách trang web được sử dụng và do đó có thể liên tục tối ưu hóa ưu đãi của chúng tôi, chẳng hạn như cụm từ tìm kiếm, tần suất xem trang, sử dụng các chức năng của trang web.

Vì những mục đích này, lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc xử lý dữ liệu cá nhân theo Điều khoản. 6 đoạn. 1 lit. f GDPR.

 

 1. e) Thời gian lưu trữ, phản đối và tùy chọn xử lý

Cookie được lưu trữ trên máy tính của người dùng và được chúng tôi truyền tải thông tin này. Do đó, với tư cách là người dùng, bạn có toàn quyền kiểm soát việc sử dụng cookie. Bằng cách thay đổi cài đặt trong trình duyệt internet của mình, bạn có thể tắt hoặc hạn chế việc truyền cookie. Cookie đã lưu có thể bị xóa bất kỳ lúc nào. Điều này cũng có thể được thực hiện tự động. Nếu cookie bị vô hiệu hóa đối với trang web của chúng tôi, có thể không sử dụng được hết các chức năng của trang web.

Việc truyền các cookie Flash không thể được ngăn chặn bởi các thiết lập của trình duyệt, nhưng bằng cách thay đổi các thiết lập của Flash Player.

 

2. Bảo vệ dữ liệu trong các ứng dụng và trong quá trình ứng dụng

Người kiểm soát thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của người nộp đơn nhằm mục đích xử lý quá trình đăng ký. Quá trình xử lý cũng có thể được thực hiện bằng điện tử. Điều này đặc biệt xảy ra nếu người nộp đơn nộp các tài liệu ứng dụng tương ứng cho bộ phận kiểm soát bằng phương tiện điện tử, ví dụ như qua e-mail hoặc qua một biểu mẫu web có sẵn trên trang web. Nếu kiểm soát viên ký kết hợp đồng lao động với người nộp đơn, dữ liệu truyền đi sẽ được lưu trữ cho các mục đích của mối quan hệ việc làm theo quy định của pháp luật. Nếu người kiểm soát không ký kết hợp đồng lao động với ứng viên, chẳng hạn, hồ sơ ứng tuyển sẽ tự động bị xóa sau hai tháng kể từ khi thông báo về quyết định từ chối, miễn là việc xóa đó không mâu thuẫn với bất kỳ lợi ích hợp pháp nào khác của người kiểm soát. Lợi ích hợp pháp khác theo nghĩa này, ví dụ, nghĩa vụ chứng minh trong một thủ tục theo Đạo luật Đối xử Bình đẳng Chung (AGG).

 

 

3. Chính sách bảo mật cho việc sử dụng và sử dụng Google Analytics (với chức năng ẩn danh)

Bộ điều khiển đã tích hợp trên trang web này thành phần Google Analytics (có chức năng ẩn danh). Google Analytics là một dịch vụ phân tích trang web. Phân tích web là việc thu thập, tập hợp và phân tích dữ liệu về hành vi của khách truy cập vào các trang web. Trong số những thứ khác, dịch vụ phân tích web thu thập dữ liệu về trang web mà một người bị ảnh hưởng đã truy cập vào trang web (được gọi là liên kết giới thiệu), các trang con của trang web đã được truy cập hoặc tần suất và thời gian lưu lại một trang con được xem. Phân tích web chủ yếu được sử dụng để tối ưu hóa trang web và phân tích lợi ích chi phí của quảng cáo trên Internet.

 

Công ty hoạt động của thành phần Google Analytics là Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Hoa Kỳ.

 

Bộ điều khiển sử dụng phần bổ sung "_gat._anonymizeIp" để phân tích trang web qua Google Analytics. Theo phụ lục này, địa chỉ IP truy cập Internet của chủ thể dữ liệu sẽ được Google rút ngắn và ẩn danh nếu quyền truy cập vào trang web của chúng tôi là từ một Quốc gia Thành viên của Liên minh Châu Âu hoặc từ một quốc gia thành viên khác của Thỏa thuận về Châu Âu Khu kinh tế.

 

Mục đích của thành phần Google Analytics là phân tích luồng khách truy cập trên trang web của chúng tôi. Trong số những thứ khác, Google sử dụng dữ liệu và thông tin thu được để đánh giá việc sử dụng trang web của chúng tôi, để biên dịch cho chúng tôi báo cáo trực tuyến hiển thị các hoạt động trên trang web của chúng tôi và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi.

 

Google Analytics sử dụng cookie trên hệ thống công nghệ thông tin của người có liên quan. Cookie là gì, đã được giải thích ở trên. Bằng cách sử dụng cookie này, Google được phép phân tích việc sử dụng trang web của chúng tôi. Mỗi khi một trong các trang của trang web này được bộ điều khiển truy cập và một thành phần Google Analytics đã được tích hợp, trình duyệt Internet trên hệ thống công nghệ thông tin của người có liên quan sẽ được khởi tạo tự động bởi thành phần Google Analytics tương ứng. Để gửi dữ liệu cho Google mục đích phân tích trực tuyến. Trong quá trình kỹ thuật này, Google nhận được kiến ​​thức về dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như địa chỉ IP của người có liên quan, được Google sử dụng, trong số những thứ khác,

 

Cookie lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân, chẳng hạn như thời gian truy cập, vị trí mà quyền truy cập được thực hiện và tần suất truy cập trang web của chủ thể dữ liệu. Mỗi lần bạn truy cập trang web của chúng tôi, thông tin cá nhân của bạn, bao gồm cả địa chỉ IP của kết nối Internet mà chủ thể dữ liệu sử dụng, sẽ được chuyển đến Google tại Hoa Kỳ. Thông tin cá nhân này được Google lưu trữ tại Hoa Kỳ. Google có thể chuyển dữ liệu cá nhân được thu thập thông qua quy trình kỹ thuật cho các bên thứ ba.

 

Người bị ảnh hưởng có thể ngăn chặn việc cài đặt cookie thông qua trang web của chúng tôi, như được trình bày ở trên, bất cứ lúc nào bằng cách cài đặt tương ứng của trình duyệt Internet được sử dụng và do đó vĩnh viễn mâu thuẫn với việc cài đặt cookie. Cài đặt như vậy của trình duyệt Internet được sử dụng cũng sẽ ngăn Google đặt cookie trên hệ thống công nghệ thông tin của người có liên quan. Ngoài ra, một cookie đã được Google Analytics thiết lập có thể bị xóa bất kỳ lúc nào thông qua trình duyệt Internet hoặc các chương trình phần mềm khác.

 

Hơn nữa, chủ thể dữ liệu có tùy chọn phản đối và ngăn chặn việc thu thập dữ liệu do Google Analytics tạo ra để sử dụng trang web này và việc Google xử lý dữ liệu này. Để thực hiện việc này, người đó phải tải xuống và cài đặt tiện ích bổ sung của trình duyệt tại https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tiện ích bổ sung của trình duyệt này thông báo cho Google Analytics qua JavaScript rằng không có dữ liệu và thông tin nào về lượt truy cập trang web có thể được truyền đến Google Analytics. Việc cài đặt tiện ích bổ sung cho trình duyệt được Google coi là một mâu thuẫn. Nếu hệ thống công nghệ thông tin của chủ thể dữ liệu bị xóa, định dạng hoặc cài đặt lại sau đó, người bị ảnh hưởng phải cài đặt lại tiện ích bổ sung của trình duyệt để tắt Google Analytics. Nếu tiện ích bổ sung của trình duyệt bị chủ thể dữ liệu hoặc bất kỳ người nào khác gỡ cài đặt hoặc vô hiệu hóa trong phạm vi kiểm soát của họ, thì có thể cài đặt lại hoặc kích hoạt lại tiện ích bổ sung của trình duyệt. Bạn có thể tìm thêm thông tin và chính sách bảo mật hiện hành của Google tại https://www.google.com/intl/vi/policies/privacy/ và tại http://www.google.com/analytics/terms/en.html . Google Analytics được giải thích chi tiết hơn tại https://www.google.com/intl/de_de/analytics/. có thể được quy cho miền nguồn của chúng, đã được gỡ cài đặt hoặc hủy kích hoạt, có khả năng cài đặt lại hoặc kích hoạt lại tiện ích bổ sung của trình duyệt. Bạn có thể tìm thấy thêm thông tin và chính sách bảo mật hiện hành của Google tại https://www.google.com/intl/vi/ policy / privacy / và http://www.google.com/analytics/terms/en.html. Google Analytics được giải thích chi tiết hơn tại https://www.google.com/intl/de_de/analytics/. có thể được quy cho miền nguồn của chúng, đã được gỡ cài đặt hoặc hủy kích hoạt, có khả năng cài đặt lại hoặc kích hoạt lại tiện ích bổ sung của trình duyệt. Bạn có thể tìm thấy thêm thông tin và chính sách bảo mật hiện hành của Google tại https://www.google.com/intl/vi/ policy / privacy / và http://www.google.com/analytics/terms/en.html. Google Analytics được giải thích chi tiết hơn tại https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

 

 

4. Chính sách bảo mật về sử dụng và sử dụng Facebook

Bộ điều khiển đã tích hợp các thành phần của công ty Facebook trên trang web này. Facebook là một mạng xã hội.

 

Mạng xã hội là một nơi gặp gỡ xã hội dựa trên Internet, một cộng đồng trực tuyến thường cho phép người dùng giao tiếp với nhau và tương tác trong không gian ảo. Mạng xã hội có thể đóng vai trò như một nền tảng để trao đổi quan điểm và kinh nghiệm, hoặc cho phép cộng đồng Internet cung cấp thông tin cá nhân hoặc doanh nghiệp. Facebook cho phép người dùng mạng xã hội tạo hồ sơ cá nhân, tải ảnh lên và giao tiếp xã hội thông qua yêu cầu kết bạn.

 

Công ty điều hành của Facebook là Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Hoa Kỳ. Những người chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân, nếu một người bị ảnh hưởng sống bên ngoài Hoa Kỳ hoặc Canada, là Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Mỗi lần truy cập vào một trong các trang riêng lẻ của trang web này, được điều hành bởi bộ điều khiển và trên đó một thành phần Facebook (trình cắm thêm của Facebook) đã được tích hợp, trình duyệt Internet trên hệ thống công nghệ thông tin của người có liên quan tự động Thành phần Facebook khiến đại diện cho thành phần Facebook tương ứng của Facebook để tải xuống. Bạn có thể tìm thấy tổng quan về tất cả các plugin của Facebook tại https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US. Là một phần của quy trình kỹ thuật này, Facebook nhận được thông tin về việc người có liên quan truy cập vào phần bên dưới cụ thể của trang web của chúng tôi.

Nếu chủ thể dữ liệu được đăng nhập đồng thời vào Facebook, Facebook sẽ nhận ra mỗi lần truy cập vào trang web của chúng tôi bởi chủ thể dữ liệu và trong toàn bộ thời gian lưu trú tương ứng trên trang web của chúng tôi, mà chủ thể dữ liệu sẽ truy cập vào bên dưới trang web của chúng tôi. Thông tin này được thu thập thông qua thành phần Facebook và được Facebook gán cho tài khoản Facebook tương ứng của chủ thể dữ liệu. Nếu người có liên quan kích hoạt một trong các nút Facebook được tích hợp trên trang web của chúng tôi, ví dụ như nút "Thích" hoặc nếu người có liên quan đưa ra nhận xét, Facebook sẽ gán thông tin này cho tài khoản người dùng Facebook cá nhân của người đó và lưu thông tin cá nhân này. dữ liệu ,

 

Facebook luôn nhận thông tin qua thành phần Facebook rằng chủ thể dữ liệu đã truy cập trang web của chúng tôi nếu chủ thể dữ liệu đăng nhập vào Facebook cùng lúc với việc truy cập trang web của chúng tôi; điều này xảy ra bất kể người đó có nhấp vào thành phần Facebook hay không. Nếu chủ thể dữ liệu không muốn việc chuyển thông tin này đến Facebook, thì chủ thể dữ liệu có thể ngăn việc chuyển bằng cách đăng xuất khỏi tài khoản Facebook của họ trước khi gọi đến trang web của chúng tôi.

 

Chính sách dữ liệu do Facebook công bố, có sẵn tại https://de-de.facebook.com/about/privacy/, cung cấp thông tin về việc Facebook thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân. Nó cũng giải thích những tùy chọn mà Facebook cung cấp để bảo vệ quyền riêng tư của chủ thể dữ liệu. Ngoài ra, các ứng dụng khác nhau có sẵn, giúp ngăn chặn việc truyền dữ liệu lên Facebook. Các ứng dụng như vậy có thể được chủ thể dữ liệu sử dụng để ngăn chặn việc truyền dữ liệu tới Facebook.

 

 

5. Plugin mạng xã hội từ Twitter

Chúng tôi sử dụng cái gọi là "plugin xã hội" từ twitter.com, được điều hành bởi Twitter Inc. 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, với Twitter và các tính năng tweet lại. Nếu bạn sử dụng các tính năng tweet lại, các trang web bạn truy cập sẽ được thông báo cho bên thứ ba và được kết nối với tài khoản Twitter của bạn. Để biết chi tiết về cách Twitter xử lý dữ liệu của bạn, quyền của bạn và cách bạn có thể bảo vệ thông tin cá nhân của mình, hãy xem chính sách bảo mật của Twitter: http://twitter.com/privacy

 

 

6. Tiếp thị lại / nhắm mục tiêu lại trên Facebook

Các trang của chúng tôi bao gồm các thẻ tiếp thị lại từ mạng xã hội Facebook, 1601 South California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA. Khi bạn truy cập các trang của chúng tôi, các thẻ tiếp thị lại tạo kết nối trực tiếp giữa trình duyệt của bạn và máy chủ Facebook. Facebook nhận được thông tin rằng bạn đã truy cập trang web của chúng tôi với địa chỉ IP của bạn. Do đó, Facebook có thể gán lượt truy cập vào các trang của chúng tôi cho tài khoản người dùng của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để hiển thị Quảng cáo Facebook. Chúng tôi chỉ ra rằng chúng tôi với tư cách là nhà cung cấp các trang không biết về nội dung của dữ liệu được truyền tải và việc sử dụng chúng bởi Facebook. Để biết thêm thông tin, hãy xem Chính sách quyền riêng tư của Facebook tại  https://www.facebook.com/about/privacy/ , Nếu bạn không muốn thu thập dữ liệu thông qua Đối tượng tùy chỉnh, bạn có thể hủy kích hoạt Facebook Pixel ở cuối trang này.

 

7. Đo lường chuyển đổi với pixel hành động của khách truy cập Facebook

Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi sử dụng "pixel hành động của khách truy cập" của Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") trên trang web của chúng tôi. Với sự trợ giúp của nó, chúng tôi có thể theo dõi hành động của người dùng sau khi họ xem hoặc nhấp vào quảng cáo Facebook. Điều này cho phép chúng tôi theo dõi hiệu quả của quảng cáo Facebook cho các mục đích thống kê và nghiên cứu thị trường. Dữ liệu được thu thập theo cách này là ẩn danh đối với chúng tôi, tức là chúng tôi không nhìn thấy dữ liệu cá nhân của từng người dùng. Tuy nhiên, dữ liệu này được lưu trữ và xử lý bởi Facebook, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn theo hiểu biết của chúng tôi. Facebook có thể kết nối dữ liệu này với tài khoản Facebook của họ và cũng cho mục đích quảng cáo của riêng họ, theo chính sách sử dụng dữ liệu của Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/ . Bạn có thể cho phép Facebook và các chi nhánh của nó hiển thị quảng cáo trên và ngoài Facebook. Nó cũng có thể được lưu trữ cho những mục đích này, một cookie trên máy tính của bạn.

Sự đồng ý này chỉ có thể được tuyên bố bởi người dùng trên 16 tuổi. Nếu bạn trẻ hơn, chúng tôi yêu cầu bạn hỏi ý kiến ​​của người giám hộ.

 

VI.   Đăng ký bản tin

 

1.     Mô tả và phạm vi xử lý dữ liệu

 

Trên trang web của chúng tôi, bạn có thể đăng ký nhận bản tin miễn phí. Khi bạn đăng ký nhận bản tin, dữ liệu từ dấu hiệu nhập sẽ được gửi cho chúng tôi, cụ thể là địa chỉ e-mail của người dùng.

 

 

Ngoài ra, các dữ liệu sau đây được thu thập khi đăng ký:

 

 • Địa chỉ IP của máy tính gọi
 • Ngày và giờ đăng ký
 • Đầu tiên và tên cuối

Đối với việc xử lý dữ liệu, bạn sẽ nhận được sự đồng ý của bạn trong quá trình đăng ký và tham chiếu được thực hiện theo chính sách bảo mật này.

 

 

 

Nếu bạn mua hàng hóa hoặc dịch vụ trên trang web của chúng tôi và gửi địa chỉ e-mail của bạn tại đây, thì địa chỉ này sau đó có thể được chúng tôi sử dụng để gửi bản tin. Trong trường hợp như vậy, bản tin sẽ chỉ gửi thư trực tiếp cho hàng hóa hoặc dịch vụ tương tự của chính bạn.

 

Liên quan đến việc xử lý dữ liệu để gửi bản tin, không được tiết lộ dữ liệu cho bên thứ ba. Dữ liệu sẽ được sử dụng riêng để gửi bản tin.

 

 

 

2.     Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu

 

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu sau khi người dùng đăng ký nhận bản tin là sự đồng ý của người dùng Art. 6 đoạn. 1 lit. một GDPR.

 

 

Cơ sở pháp lý để gửi bản tin là kết quả của việc bán hàng hoá hoặc dịch vụ là § 7 Abs. 3 UWG.

 

3.     Mục đích của việc xử lý dữ liệu

Bộ sưu tập địa chỉ e-mail của người dùng phục vụ để cung cấp bản tin.

 

 

Việc thu thập dữ liệu cá nhân khác trong ngữ cảnh của quá trình đăng ký nhằm ngăn chặn việc sử dụng sai các dịch vụ hoặc địa chỉ email được sử dụng.

 

4.     Thời lượng lưu trữ

Dữ liệu sẽ bị xóa ngay khi không còn cần thiết cho mục đích thu thập. Do đó, địa chỉ e-mail của người dùng được lưu trữ miễn là đăng ký nhận bản tin còn hoạt động.

 

 

Các dữ liệu cá nhân khác được thu thập trong quá trình đăng ký thường sẽ bị xóa sau một khoảng thời gian bảy ngày.

 

5.     Khả năng đối lập và loại bỏ

Người dùng có liên quan có thể chấm dứt đăng ký nhận bản tin bất cứ lúc nào. Với mục đích này, có một liên kết tương ứng trong mỗi bản tin.

 

Điều này cũng cho phép thu hồi sự đồng ý với việc lưu trữ dữ liệu cá nhân được thu thập trong quá trình đăng ký.

 

 

VII.   Đăng Ký

 

1.     Mô tả và phạm vi xử lý dữ liệu

Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi cung cấp cho người dùng cơ hội đăng ký bằng cách cung cấp thông tin cá nhân. Dữ liệu được nhập vào mặt nạ đầu vào và được truyền cho chúng tôi và lưu trữ. Việc chuyển dữ liệu cho bên thứ ba không diễn ra. Dữ liệu sau được thu thập trong quá trình đăng ký:

 

Họ, tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail và số điện thoại.

 

Tại thời điểm đăng ký, dữ liệu sau cũng được lưu trữ:

 

 • Địa chỉ IP của người dùng
 • Ngày và giờ đăng ký

Là một phần của quá trình đăng ký, sự đồng ý của người dùng để xử lý dữ liệu này được lấy.

 

2.     Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu là có sự đồng ý của người sử dụng Art. 6 đoạn. 1 lit. một GDPR.

'

Nếu việc đăng ký phục vụ việc thực hiện hợp đồng mà người dùng là một bên hoặc việc thực hiện các biện pháp trước hợp đồng, thì cơ sở pháp lý bổ sung để xử lý dữ liệu là Điều. 6 đoạn. 1 lit. b GDPR.

 

3.     Mục đích của việc xử lý dữ liệu

Đối với đăng ký không dùng để ký kết hợp đồng với người dùng:

 

Đăng ký của người sử dụng là cần thiết cho việc cung cấp một số nội dung và dịch vụ trên trang web của chúng tôi, chẳng hạn như đăng ký bản tin, tài khoản của khách hàng và những người khác.

 

Đối với đăng ký kết thúc hợp đồng với người dùng:

 

Đăng ký của người dùng được yêu cầu phải thực hiện hợp đồng với người dùng hoặc thực hiện các biện pháp trước khi hợp đồng, chẳng hạn như đăng ký tư cách thành viên hoặc mua sản phẩm trực tuyến.

 

4.     Thời lượng lưu trữ

Dữ liệu sẽ bị xóa ngay khi không còn cần thiết cho mục đích thu thập dữ liệu của nó nữa.

 

Đối với đăng ký không dùng để ký kết hợp đồng với người dùng:

 

Đây là trường hợp dữ liệu được thu thập trong quá trình đăng ký khi đăng ký trên trang web của chúng tôi bị hủy hoặc sửa đổi.

 

Đối với đăng ký kết thúc hợp đồng với người dùng:

 

Trường hợp này xảy ra trong quá trình đăng ký thực hiện hợp đồng hoặc thực hiện các biện pháp trước hợp đồng nếu dữ liệu không còn cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng. Ngay cả sau khi kết thúc hợp đồng, có thể cần phải lưu trữ dữ liệu cá nhân của bên ký kết để tuân thủ các nghĩa vụ hợp đồng hoặc pháp lý.

 

5.     Khả năng đối lập và loại bỏ

Là người dùng, bạn có tùy chọn hủy đăng ký bất kỳ lúc nào. Bạn có thể thay đổi dữ liệu được lưu trữ về bạn bất kỳ lúc nào, ví dụ: đăng ký bản tin và những dữ liệu khác.

 

Nếu dữ liệu được yêu cầu để thực hiện hợp đồng hoặc thực hiện các biện pháp trước khi hợp đồng, việc xóa dữ liệu sớm chỉ có thể thực hiện được, trừ khi các nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc pháp lý ngăn cản việc xóa.

 

 

VIII.   Liên hệ với hình thức và địa chỉ e-mail

 

1.         Mô tả và phạm vi xử lý dữ liệu

Trên trang web của chúng tôi có sẵn một biểu mẫu liên hệ, có thể được sử dụng để liên hệ điện tử. Nếu người dùng chấp nhận tùy chọn này, dữ liệu được nhập trong dấu hiệu nhập sẽ được truyền cho chúng tôi và được lưu. Những dữ liệu này là:

 

Tiêu đề, họ và tên, địa chỉ e-mail, số điện thoại và trường nhận xét.

 

Tại thời điểm gửi tin nhắn, dữ liệu sau cũng được lưu trữ:

 

 • Địa chỉ IP của người dùng
 • Ngày và giờ đăng ký

Đối với việc xử lý dữ liệu trong ngữ cảnh của quá trình gửi, bạn đã nhận được sự chấp thuận của bạn và đề cập đến tuyên bố về quyền riêng tư này.

 

Ngoài ra, có thể liên hệ qua địa chỉ e-mail được cung cấp. Trong trường hợp này, dữ liệu cá nhân của người dùng được truyền qua e-mail sẽ được lưu trữ.

 

Trong bối cảnh này, nó không chuyển dữ liệu cho bên thứ ba. Dữ liệu được sử dụng riêng để xử lý cuộc trò chuyện.

 

2.     Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu là có sự đồng ý của người sử dụng Art. 6 đoạn. 1 lit. một GDPR.

 

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu được truyền trong quá trình gửi e-mail là Điều 6 (1) lit. f GDPR. Nếu liên hệ qua email nhằm mục đích ký kết hợp đồng, thì cơ sở pháp lý bổ sung để xử lý là Điều khoản. 6 đoạn. 1 lit. b GDPR.

 

3.     Mục đích của việc xử lý dữ liệu

Việc xử lý dữ liệu cá nhân từ dấu hiệu nhập chỉ phục vụ chúng tôi để xử lý liên hệ. Trong trường hợp liên hệ qua e-mail, điều này cũng bao gồm lợi ích hợp pháp cần thiết trong việc xử lý dữ liệu.

Các dữ liệu cá nhân khác được xử lý trong quá trình gửi nhằm ngăn chặn việc lạm dụng biểu mẫu liên hệ và để đảm bảo tính bảo mật cho các hệ thống công nghệ thông tin của chúng tôi.

 

4.     Thời lượng lưu trữ

Dữ liệu sẽ bị xóa ngay khi không còn cần thiết cho mục đích thu thập. Đối với dữ liệu cá nhân từ biểu mẫu đầu vào của biểu mẫu liên hệ và những dữ liệu được gửi qua e-mail, đây là trường hợp khi cuộc trò chuyện tương ứng với người dùng đã kết thúc. Cuộc trò chuyện kết thúc khi có thể suy ra từ các tình huống mà các tình tiết liên quan cuối cùng đã được làm sáng tỏ.

 

Dữ liệu cá nhân bổ sung được thu thập trong quá trình gửi sẽ bị xóa muộn nhất sau một khoảng thời gian bảy ngày.

 

5.     Khả năng đối lập và loại bỏ

Người dùng có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân bất cứ lúc nào. Nếu người dùng liên hệ với chúng tôi qua e-mail, họ có thể phản đối việc lưu trữ dữ liệu cá nhân của mình bất cứ lúc nào. Trong trường hợp như vậy, cuộc trò chuyện không thể tiếp tục. Sự mâu thuẫn phải được lập thành văn bản.

 

Tất cả dữ liệu cá nhân được lưu trữ trong quá trình liên hệ sẽ bị xóa trong trường hợp này.

 

 

IX.   Quyền của người liên quan

 

Nếu dữ liệu cá nhân được xử lý bởi bạn, bạn là người có liên quan trong ý nghĩa của GDPR và bạn có các quyền sau đây đối với người chịu trách nhiệm:

 

1.     Quyền được thông tin

Bạn có thể yêu cầu người phụ trách xác nhận xem dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn có được chúng tôi xử lý hay không.

Nếu xử lý như vậy có sẵn, bạn có thể yêu cầu thông tin từ người chịu trách nhiệm về thông tin sau:

(1)       các mục đích mà dữ liệu cá nhân được xử lý;

(2)       các loại dữ liệu cá nhân đang được xử lý;

(3)       người nhận hoặc danh mục người nhận mà dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn đã được tiết lộ hoặc vẫn đang được tiết lộ;

(4)       thời gian dự kiến ​​lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn hoặc, nếu thông tin cụ thể không có sẵn, tiêu chí để xác định thời lượng lưu trữ;

(5)       sự tồn tại của quyền sửa chữa hoặc tẩy xóa dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn, quyền hạn chế xử lý bởi bộ điều khiển hoặc quyền phản đối việc xử lý đó;

(6)       sự tồn tại của quyền kháng cáo với cơ quan giám sát;

(7)       tất cả thông tin có sẵn về nguồn dữ liệu nếu dữ liệu cá nhân không được thu thập từ chủ thể dữ liệu;

(8)       sự tồn tại của việc ra quyết định tự động bao gồm lược tả theo Điều 22 (1) và (4) GDPR và, ít nhất trong những trường hợp này, thông tin có ý nghĩa về logic liên quan, phạm vi và tác động dự định của việc xử lý như vậy đối với chủ thể dữ liệu.

Bạn có quyền yêu cầu cung cấp thông tin về việc thông tin cá nhân của bạn có liên quan đến nước thứ ba hay tổ chức quốc tế hay không. Trong kết nối này, bạn có thể yêu cầu các đảm bảo thích hợp theo. Nghệ thuật. 46 GDPR liên quan đến việc chuyển giao.

Quyền truy cập này có thể bị giới hạn ở mức độ có khả năng làm cho không thể hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện mục đích nghiên cứu hoặc thống kê và hạn chế là cần thiết cho việc thực hiện các mục đích nghiên cứu hoặc thống kê.

 

Theo Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Liên bang, bạn có quyền miễn phí thông tin về dữ liệu được lưu trữ của mình cũng như có quyền sửa, chặn hoặc xóa dữ liệu này. Ví dụ: bạn có thể đặt câu hỏi qua địa chỉ e-mail sau: HỖ TRỢ

 

Theo Điều 14 (1) của Quy định ODR, Ủy ban Châu Âu đang cung cấp một nền tảng giải quyết tranh chấp trực tuyến (OS), có thể tìm thấy tại http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

 

2.     Quyền cải chính

Bạn có quyền sửa chữa và / hoặc hoàn thành đối với người kiểm soát, nếu dữ liệu cá nhân bạn xử lý không chính xác hoặc không đầy đủ. Người có trách nhiệm phải sửa chữa ngay lập tức.

Quyền cải chính của nó có thể bị giới hạn trong phạm vi mà nó có khả năng làm cho không thể hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện các mục đích nghiên cứu hoặc thống kê và hạn chế là cần thiết cho việc thực hiện các mục đích nghiên cứu hoặc thống kê.

 

3.     Quyền hạn chế xử lý

Bạn có thể yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của mình theo các điều kiện sau:

(1)       nếu bạn phản đối tính chính xác của thông tin cá nhân trong một khoảng thời gian cho phép bộ điều khiển xác minh tính chính xác của thông tin cá nhân của bạn;

(2)       việc xử lý là bất hợp pháp và bạn từ chối xóa dữ liệu cá nhân và thay vào đó yêu cầu hạn chế sử dụng dữ liệu cá nhân;

(3)       bộ điều khiển không còn cần dữ liệu cá nhân cho mục đích xử lý, nhưng bạn cần nó để khẳng định, thực hiện hoặc bảo vệ các yêu sách pháp lý; hoặc là

(4)       nếu bạn đã phản đối việc xử lý theo Nghệ thuật. 21 (1) GDPR và chưa chắc chắn liệu lý do chính đáng của người có trách nhiệm lớn hơn lý do của bạn hay không.

Nếu việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn đã bị hạn chế, dữ liệu này chỉ có thể được sử dụng với sự đồng ý của bạn hoặc nhằm mục đích khẳng định, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý hoặc bảo vệ quyền của một pháp nhân hoặc pháp nhân khác hoặc vì lý do quan tâm công cộng quan trọng Liên minh hoặc một quốc gia thành viên.

Nếu hạn chế về chế biến đã bị hạn chế theo các điều kiện trên, người chịu trách nhiệm sẽ thông báo cho bạn trước khi giới hạn được dỡ bỏ.

Quyền hạn chế xử lý của nó có thể bị hạn chế trong phạm vi mà nó có khả năng làm cho không thể hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện các mục đích nghiên cứu hoặc thống kê và hạn chế là cần thiết cho việc thực hiện các mục đích nghiên cứu hoặc thống kê.

 

4.     Quyền hủy bỏ

 

a)     Nghĩa vụ xóa

Bạn có thể yêu cầu bộ điều khiển xóa thông tin cá nhân của bạn mà không bị chậm trễ và bộ điều khiển được yêu cầu xóa thông tin đó ngay lập tức nếu một trong các điều sau là đúng:

(1)       Dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn không còn cần thiết cho các mục đích mà chúng được thu thập hoặc xử lý theo cách khác.

(2)       Bạn thu hồi sự đồng ý của mình, mà tài khoản xử lý. Nghệ thuật. 6 đoạn. 1 lit. a hoặc Nghệ thuật. 9 đoạn. 2 lit. GDPR và không có cơ sở pháp lý nào khác để xử lý.

(3)       Dựa theo. Nghệ thuật. 21 đoạn. 1 GDPR phản đối việc xử lý và không có lý do chính đáng nào trước đó cho việc xử lý hoặc bạn đặt viên ngọc quý. Nghệ thuật. 21 đoạn. 2 GDPR Phản đối việc xử lý.

(4)       Dữ liệu cá nhân của bạn đã được xử lý bất hợp pháp.

(5)       Việc xóa dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn sẽ được yêu cầu thực hiện nghĩa vụ pháp lý theo luật của Liên minh hoặc luật của các Nước thành viên mà đối tượng điều khiển chịu sự điều chỉnh.

(6)                   Dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn được thu thập liên quan đến các dịch vụ xã hội thông tin được cung cấp theo Nghệ thuật. 8 (1) GDPR.

 

b)     thông tin cho bên thứ ba

Nếu người phụ trách đã công khai dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn và là tài khoản. Điều 17 (1) của GDPR, nó sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp, bao gồm cả các phương tiện kỹ thuật, để thông báo cho người kiểm soát dữ liệu xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã được xác định là bị ảnh hưởng, có tính đến công nghệ có sẵn và chi phí thực hiện Người yêu cầu xóa tất cả liên kết đến dữ liệu cá nhân đó hoặc bản sao hoặc bản sao của dữ liệu cá nhân đó.

 

c)     Trường hợp ngoại lệ

Quyền tẩy xóa không tồn tại nếu việc xử lý là cần thiết

(1)       thực hiện quyền tự do ngôn luận và thông tin;

(2)       thực hiện nghĩa vụ pháp lý đòi hỏi phải xử lý theo luật của Liên minh hoặc Luật thành viên mà bộ điều khiển là đối tượng hoặc để thực hiện nhiệm vụ lợi ích công cộng hoặc trong việc thực hiện thẩm quyền chính thức trao cho bộ điều khiển;

(3)       vì lợi ích của công chúng trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng theo Nghệ thuật. 9 (2) lit. h và i và Art. 9 (3) GDPR;

(4)       cho mục đích lưu trữ của lợi ích công cộng, mục đích nghiên cứu khoa học hoặc lịch sử hoặc cho mục đích thống kê acc. Điều 89 (1) GDPR, trong phạm vi luật được đề cập trong điểm (a) có khả năng không thực hiện được hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đạt được các mục tiêu của quá trình xử lý đó, hoặc

(5)       để khẳng định, tập thể dục hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.

 

5.     Quyền được thông tin

Nếu bạn có quyền sửa chữa, xóa hoặc hạn chế xử lý đối với bộ điều khiển, họ có nghĩa vụ thông báo cho tất cả người nhận mà dữ liệu cá nhân của bạn đã được tiết lộ về việc sửa hoặc xóa dữ liệu hoặc hạn chế xử lý, trừ khi: chứng minh là không thể hoặc liên quan đến một nỗ lực không cân xứng.

Bạn có quyền yêu cầu người chịu trách nhiệm được thông báo về những người nhận này.

 

6.     Quyền chuyển đổi dữ liệu sang phải

Bạn có quyền nhận thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn cung cấp cho bộ điều khiển ở định dạng có cấu trúc, thông dụng và máy có thể đọc được. Ngoài ra, bạn có quyền chuyển dữ liệu này cho người khác mà không bị cản trở bởi người chịu trách nhiệm cung cấp dữ liệu cá nhân, miễn là

(1)       quá trình xử lý trên một tài khoản đồng ý. Nghệ thuật. 6 đoạn. 1 lit. một GDPR hoặc Nghệ thuật. 9 đoạn. 2 lit. một GDPR hoặc trên một tài khoản hợp đồng. Nghệ thuật. 6 đoạn. 1 lit. b GDPR dựa trên và

(2)       việc xử lý được thực hiện bằng các phương tiện tự động.

Khi thực hiện quyền này, bạn cũng có quyền nhận được rằng dữ liệu cá nhân của bạn liên quan đến bạn được truyền trực tiếp từ người này sang người khác, miễn là điều này khả thi về mặt kỹ thuật. Quyền tự do và quyền của những người khác có thể không bị ảnh hưởng.

Quyền di chuyển dữ liệu không áp dụng cho việc xử lý dữ liệu cá nhân cần thiết cho việc thực hiện một nhiệm vụ vì lợi ích công cộng hoặc trong việc thực hiện quyền hạn chính thức được giao cho bộ điều khiển.

 

7.     Quyền đối tượng

Bạn có quyền bất cứ lúc nào, vì các lý do phát sinh từ tình huống cụ thể của bạn, chống lại việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, theo Điều này. 6 đoạn. 1 lit. e hoặc f GDPR phản đối; điều này cũng áp dụng cho việc lập hồ sơ dựa trên các điều khoản này.

Bộ điều khiển sẽ không còn xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn trừ phi anh ta có thể chứng minh những lý do chính đáng để xử lý vượt quá quyền lợi, quyền và tự do của bạn, hoặc việc xử lý là nhằm mục đích thực thi, thực thi hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.

Nếu dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn được xử lý cho mục đích tiếp thị trực tiếp, bạn có quyền phản đối bất kỳ lúc nào việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích quảng cáo đó; điều này cũng áp dụng cho hồ sơ trong chừng mực vì nó được liên kết với thư trực tiếp như vậy.

Nếu bạn phản đối việc xử lý cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không còn được xử lý cho các mục đích này nữa.

Bất kể chỉ thị 2002 / 58 / EC, bạn có tùy chọn, trong bối cảnh sử dụng dịch vụ xã hội thông tin, thực hiện quyền của bạn để phản đối thông qua các quy trình tự động sử dụng các thông số kỹ thuật.

Bạn cũng có quyền, vì những lý do phát sinh từ tình huống cụ thể của bạn, trong việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn cho mục đích nghiên cứu khoa học hoặc lịch sử hoặc cho mục đích thống kê. Nghệ thuật. 89 đoạn. 1 GDPR sẽ bị mâu thuẫn.

Quyền phản đối của nó có thể bị giới hạn ở mức độ có khả năng phản ánh không thể hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện các mục đích nghiên cứu hoặc thống kê, và hạn chế là cần thiết cho việc thực hiện các mục đích nghiên cứu hoặc thống kê.

 

8.     Quyền thu hồi tuyên bố chấp thuận bảo vệ dữ liệu

Bạn có quyền thu hồi tuyên bố bảo vệ dữ liệu của mình bất kỳ lúc nào. Việc thu hồi sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý được thực hiện trên cơ sở sự đồng ý cho đến khi thu hồi.

 

9.     Quyết định tự động trên cơ sở từng trường hợp, bao gồm cả hồ sơ

Bạn có quyền không phải chịu một quyết định chỉ dựa trên xử lý tự động - bao gồm cả việc lập hồ sơ - sẽ có hiệu lực pháp lý hoặc ảnh hưởng tương tự đến bạn theo cách tương tự. Điều này không áp dụng nếu quyết định

 

(1)       là cần thiết cho việc ký kết hoặc thực hiện hợp đồng giữa bạn và bộ điều khiển,

(2)       được cho phép bởi luật pháp của Liên minh hoặc Quốc gia thành viên mà đối tượng kiểm soát là đối tượng và nơi pháp luật đó có các biện pháp thích hợp để bảo vệ quyền và tự do và lợi ích hợp pháp của bạn hoặc

(3)       với sự đồng ý rõ ràng của bạn.

Tuy nhiên, những quyết định này không được dựa trên các danh mục dữ liệu cá nhân đặc biệt theo Điều khoản. 9 (1) GDPR, trừ khi Điều. 9 (2) lit. a hoặc g và các biện pháp hợp lý đã được thực hiện để bảo vệ các quyền, tự do và lợi ích hợp pháp của mình.

 

Đối với các trường hợp được đề cập trong (1) và (3), người chịu trách nhiệm phải có biện pháp thích hợp để duy trì quyền và tự do và lợi ích hợp pháp của họ, bao gồm ít nhất là quyền được người điều khiển can thiệp, để thể hiện vị trí của mình và nghe về thách thức của quyết định.

 

10.   Quyền khiếu nại với cơ quan giám sát

Không ảnh hưởng đến bất kỳ biện pháp hành chính hoặc tư pháp nào khác, bạn sẽ có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát, đặc biệt là tại quốc gia thành viên nơi cư trú, nơi làm việc hoặc nơi bị cáo buộc vi phạm, nếu bạn tin rằng việc xử lý cá nhân dữ liệu liên quan đến bạn là vi phạm GDPR.

 

Cơ quan giám sát mà đơn khiếu nại đã được gửi sẽ thông báo cho người khiếu nại về tình trạng và kết quả của đơn khiếu nại, bao gồm cả khả năng của một biện pháp tư pháp theo Điều 78 của GDPR.