Trách nhiệm giải trình đối với nội dung
Nội dung của các trang của chúng tôi đã được tạo với sự cẩn thận tối đa. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc tính thời sự của nội dung. Theo các điều khoản luật định, chúng tôi còn chịu trách nhiệm về nội dung của chính chúng tôi trên các trang web này. Trong bối cảnh này, xin lưu ý rằng chúng tôi không có nghĩa vụ chỉ theo dõi thông tin được truyền hoặc lưu của bên thứ ba, hoặc điều tra các trường hợp chỉ ra hoạt động bất hợp pháp. Nghĩa vụ của chúng tôi là xóa hoặc chặn việc sử dụng thông tin theo luật hiện hành chung vẫn không bị ảnh hưởng bởi điều này theo §§ 8 đến 10 của Đạo luật Telemedia (TMG).

 

Trách nhiệm giải trình cho liên kết
Trách nhiệm đối với nội dung của liên kết bên ngoài (đối với các trang web của bên thứ ba) chỉ thuộc về các nhà khai thác các trang được liên kết. Không có vi phạm đã được hiển nhiên cho chúng tôi tại thời điểm liên kết. Nếu bất kỳ vi phạm pháp luật nào được biết đến với chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa liên kết tương ứng ngay lập tức.

 

Bản quyền
Các trang web của chúng tôi và nội dung của chúng tuân theo luật bản quyền của Đức. Trừ khi được luật pháp cho phép rõ ràng (§ 44a và tiếp theo của luật bản quyền), mọi hình thức sử dụng, sao chép hoặc xử lý các tác phẩm được bảo vệ bản quyền trên các trang web của chúng tôi đều cần có sự đồng ý trước của chủ sở hữu quyền tương ứng. Các bản sao chép riêng lẻ của một tác phẩm chỉ được phép sử dụng cho mục đích cá nhân, vì vậy không được phục vụ trực tiếp hoặc gián tiếp để kiếm thu nhập. Việc sử dụng trái phép các tác phẩm có bản quyền sẽ bị trừng phạt (§ 106 của luật bản quyền).

 

Công bố pháp luật

Theo mục 5 TMG

Studio thiết kế thẻ | NS
Gr. Burstah 45
20457 Hamburg
Đức - Châu Âu
info@make.id
www.make.id

Số xác nhận VAT theo mục 27 a của hành động VAT của Đức:
DE292574471

Người chịu trách nhiệm về nội dung theo 55 Abs. 2 RStV:
tên

Chỉ dẫn nguồn cho hình ảnh và đồ hoạ:
www.istockphoto.com
www.shutterstock.com